2012-ES KORMÁNY RENDELET - Víz-gáz-fűtés-klímaszerelés,gázvezeték szerelés egyszerüsített gázkészülék csere, gázfelülvizsgálat

Hívjon, hogy mielőbb segíthessünk!
Papp József +36 (30) 362-0320
Hétköznap; 8.00 óra - 18.00 óra között
E-mai: jpapp@hatasfokhungaria.hu


Gázvezeték tervezés és szerelésGázvezeték tömörrététel és javításEgyszerűsített gázkészülékcsereGázkészülék szerelés és javításEgyszerűsített gázkazán csereCírkó csere, javítás és felújításFüstgáz ellemzés, CO mérésSzénmonoxid riasztó szerelésTörvény által előírt gázfelülvizsgálatVízóra tervezés és mellékmérő csereVízszerelés, vízcsap csere, kádcsereZuhanykabinzuhanyfülke szerelésFűtéskorszerüsítés, beszabályozásFűtés javítás, mosás, beszabályozás

LAKOSSÁGI - IPARI - TÁRSASGÁZI
Víz-Gáz-fűtés-Klíma-Gázkészülék szerelés
Egyszerüsített gázkészülék csere
Tartalomhoz ugrás

2012-ES KORMÁNY RENDELET

GÁZIPARI MŰSZAKI - BÍZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT 2012 -ES KORMÁNY RENDELET    


Megjelentek a júliusi 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez kapcsolódó kiegészítő rendelkezések, amelyek több, a GMBSZ-hez kapcsolódó kérdést (ld. műszaki-biztonsági felülvizsgálat, egyszerűsített gázkészülék csere ellenőrzés stb.) is rendeznek. A műszaki tárgyú kormányrendeletek (szept. 8-tól hatályos!) módosításáról szóló összefoglalónkat az alábbiakban olvashatják.
245/2012. (VIII. 31.) kormányrendelet egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Hatályos 2012. szeptember 8-tól!
8. melléklet a 245/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Kiegészítő rendelkezés a gáz műszaki-biztonsági ellenőrzés (gáz-MEO) feladataihoz:
1. A 19/2009. (I.30.) Kormány rendelet 1. számú melléklet 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3. Az ellenőrzést – a 6.1. pont szerinti kezdeményezővel egyeztetett időpontban – a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül a földgázelosztó lefolytatja. A 6.1. pont szerinti kezdeményező gondoskodik arról, hogy a kivitelező az ellenőrzésnél jelen legyen. A kivitelezőnek biztosítania kell az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a 6.1. pont szerinti kezdeményezőnek át kell adni. A földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni, valamint a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló jogszabály szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat esedékességének időpontjáról nyilvántartást vezetni.”
Kiegészítés a még nem hatályos új GMBSZ-ben szabályozott egyszerűsített készülékcserék ellenőrzésére:
2. A 19/2009. (I.30.) Kormány rendelet 1. számú melléklete a következő 6.7. ponttal egészül ki:
„6.7. A gázfogyasztó készüléknek a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet szerinti egyszerűsített cseréjét a földgázelosztó jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés időpontjáról a földgázelosztó az ellenőrzés napját megelőzően legalább 15 nappal köteles értesíteni a felhasználót és a kivitelezőt. Az ellenőrzésen a kivitelező köteles megjelenni.”
Egy kis következmény a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elmulasztásának esetére:
3. A 19/2009. (I.30.) Kormány rendelet 1. számú melléklet 14.2. pontja helyébe

a következő rendelkezés lép:
„14.2. A földgázelosztó a szolgáltatás folytatását szünetelteti, ha az ingatlan tulajdonosa, vagy a felhasználó a földgázelosztó írásbeli felszólításától számított 90 napon belül a jegyzőkönyv megküldésével nem igazolja, hogy a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló jogszabályban (19/2012. (VII.20.) meghatározott műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az előírt határidőben elvégezte. A földgázelosztó felszólításának tartalmaznia kell az igazolás elmaradásának jogkövetkezményeit. A földgázelosztó a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését igazoló jegyzőkönyv alapján köteles a GET 16. § (2) bekezdése szerint gondoskodni a felfüggesztés megszüntetéséről.”


Forrás:
(14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 97. szám
A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Az ingatlan tulajdonosa köteles
a) a felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát
az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés
esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,
b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését
megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő
10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.)
Vissza a tartalomhoz